National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • smaller 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Download

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

Download

รับฟังความคิดเห็น online
สปสช.เขต 2

ระบบแจ้งงาน IT

การติดตามประเมินผลงานในระบบหลักประกัน

รายงานผลการประชุม อนุกรรมการควบคุมคุณภาพ[อคม] อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ[อปสข]

รายงานผลการประชุม อนุกรรมการควบคุมคุณภาพ[อคม]
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ[อปสข]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

Download

กองทุนต่างๆ

รายละเอียดข้อมูลกองทุนต่างๆ

Webboard

เว็บบอร์ด

สอบถามปัญหาหรือฝากคำถาม

ประเมินผลการประชุม

ระบบประเมินผลการประชุม/อบรม

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ลงทะเบียนประชุม

ระบบลงทะเบียนการประชุม/อบรม

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

การขอ User ตรวจสอบสิทธิและการขอ User ทั่วไป

การขอ User ตรวจสอบสิทธิและการขอ User ทั่วไป
ของ สปสช.

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ สปสช.

ระบบแจ้งงาน IT

ระบบแจ้งงาน IT
[ NHSO2  Request ]

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

มลูนิธิ/โครงการ