National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ประกาศรับขื้นทะเบียนองค์กรเอกชน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกเป็น อคม.

 

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกันเองเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขตพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2563 

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขององค์กรเอกชนที่ขอขึ้นทะเบียน จำนวน 22 องค์กร เห็นว่าองค์กรเอกชนดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงออกประกาศเพื่อรับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง