National Health Security Office (NHSO) District 2, Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับคำร้องขอขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน คัดเลือกกรรมการตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ

 ด้วยกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จะครบวาระในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้มีการคัดเลือกกันเองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน

ในส่วนของการขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดรับคำร้องขอขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ระหว่างวันที่ 1 – 29 พ.ย. 2562 โดยยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนได้ 2 วิธี ดังนี้

1.       ยื่นด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช. เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ สปสช.เขต ทุกเขต

2.       ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ระบุหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช. เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำขอ

ทั้งนี้ สปสช. จะประกาศผลการรับขึ้นทะเบียนในวันที่ 13 ธ.ค. 2562 ทางเวบไซด์ http://www.nhso.go.th