National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 2 - สสจ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมร้านยาใกล้บ้าน ก่อน Kick Off ให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทอง 1 ต.ค.นี้

       25 กันยายน 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก สุ่มตรวจประเมินร้านยาในจังหวัดพิษณุโลก ที่ร่วมโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบันตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) รับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สภาเภสัชกรรม และ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิบัตรทองในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

      ทั้งนี้ร้านยาแผนปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการนั้น ต้องเป็นร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เปิดให้บริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดบริการ

      ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน คือ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่สมัครใจและมีความสะดวกในการมารับบริการที่ร้านยา โดยระยะแรกนำร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หอบหืด/จิตเวช หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ โดย สปสช.เขต 2 พิษณุโลก นำร่องใน 2 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์) และ 19 ร้านยาเครือข่าย

      สำหรับการสุ่มตรวจประเมินความพร้อมร้านยาครั้งนี้ ตรวจดูร้านยาจำนวน 4 ร้าน จาก 19 ร้าน เพื่อดูความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าร้านยาทุกแห่งมีการเตรียมการจัดระบบ สถานที่ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่จะมารับบริการอย่างเต็มที่.