National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประชุม อคม.เขต 2 พิษณุโลก ชื่นชมผลงานเด่นจากพื้นที่ : การถวายความรู้พระสงฆ์ เข้าใจ เข้าถึง “สิทธิบัตรทอง” และ “กปท.” จ.อุตรดิตถ์

 (18 พ.ค. 2566) สปสช.เขต 2 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่(อคม.) เขต 2 พิษณุโลก ที่โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จ.พิษณุโลก  โดยมีพญ.สุนี จิรสมิทธา ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต 2 พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และ ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ร่วมประชุม และแนะนำอนุกรรมการฯ ใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและประธานผู้พิพากษาภาค 6 และนายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ ผอ.กลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 

 
วาระการประชุมสำคัญ 
- นำข้อมูลการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นความเสียหายจากการรักษาพยาบาลตามมาตรา 41  มาขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่
- วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพมาตรฐานบริการฯ กรณีการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก
- การดำเนินงานตามนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (CA Anywhere) / บริการและการเบิกชดเชย Colostomy bag ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้
- ผลการดำเนินงานเด่นจากพื้นที่ : การถวายความรู้พระสงฆ์ เข้าใจ เข้าถึง “สิทธิบัตรทอง” และ “กปท.” จ.อุตรดิตถ์
 
ที่ประชุมรับทราบและแลกเปลี่ยนประเด็นคุณภาพมาตรฐาน กรณีการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ สปสช.เขต 2  และสื่อสารสร้างการรับรู้แก่กลไกภาคประชาชนในพื้นที่ และประเด็นการเบิกจ่าย Colostomy bag ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการให้บริการผู้รับบริการตามความเหมาะสมของจำนวนผู้ป่วยและหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ