National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ER คุณภาพ/UCEP ภาครัฐ รพ.พุทธชินราชฯ

 (วันที่ 10 พ.ค. 2566) นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วย นายมนลัด ภัทรเศรษฐเศรณี ผอ.กลุ่มจังหวัด สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานห้องฉุกเฉิน (ER) คุณภาพที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เอนก สุภาพ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมรพ.พุทธชินราช ให้การต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดการให้บริการห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

 
การลงเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามบริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง กรณีที่มีเหตุสมควรและกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจำเป็นของประชาชน (ER) คุณภาพ ,บริการสาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” ในหน่วยบริการภาครัฐ (UCEP ภาครัฐ) ลดความแออัดในห้องฉุกเฉินและเพิ่มคุณภาพการให้บริการ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถ เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤตและอาการปลอดภัย และสนับสนุนให้หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง