National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการ สปสช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้สูงอายุชาวไทยภูเขา ภายใต้การสนับสนุน กปท.แม่ต้าน จ.ตาก

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมติดตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพี่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่ต้าน พร้อมด้วยผู้บริหาร ทีมงาน สหวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าสองยาง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ให้การต้อนรับ และสนับสนุนการถ่ายทำสกู๊ปโทรทัศน์เผยแพร่ผลงานเด่นในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก

.
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ นี้เป็นมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช. ได้อนุมัติให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง หรือมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 รวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ผ่านการจัดทำโครงการและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ภายหลังโครงการอนุมัติ หน่วยงานที่เสนอโครงการจะดำเนินการจัดหาและส่งมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยตามโครงการจำนวนไม่เกิน 3 ชิ้น/วัน โดยมีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เมื่อได้รับการประเมินสุขภาพจากหน่วยบริการในพื้นที่ก็จะได้รับการดูแลตามนโยบายดังกล่าวเช่นกัน
.
นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายก อบต.แม่ต้าน กล่าวว่า อบต.แม่ต้าน เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ร่วมกับ สปสช.ตั้งแต่ปี 2556 มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากรรวมกว่า 11,286 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ ประสบปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกับคนไทยคือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ขณะที่สถานการณ์ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 722 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของประชากรในพื้นที่ ในจำนวนนี้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มีภาระค่าใช้จ่ายซื้อผ้าอ้อมเป็นระยะเวลานาน เมื่อมีนโยบายของรัฐ และสปสช.สนับสนุนให้เกิดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพี่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้อย่างมาก
.
“กปท.แม่ต้าน ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.แม่ต้าน วงเงิน 34,986 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน และผู้มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จำนวน 5 ราย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 ราย จะได้รับผ้าอ้อม 3 ชิ้น/วัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะมี Care Giver จำนวน 2 คน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) จำนวน 2 คน รวมถึงสหวิชาชีพโรงพยาบาลท่าสองยาง เข้าไปติดตามเยี่ยมประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง” นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายก อบต.แม่ต้าน กล่าวเพิ่มเติม
.
สำหรับการเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยรองเลขาธิการสปสช.และนายกอบต.แม่ต้าน ครั้งนี้ มีการลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางโต๊ะโพ ตรีสุคนธ์ไพร อายุ 76 ปี เป็นชาวไทยภูเขาปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) อยู่บ้านอู่หู่ หมู่ที่ 8 ประเมิน ADL ต่ำสุด ติดบ้านติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และนายใย ชุ่มดี อายุ 65 ปี เป็นคนไทย หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้.