National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

อบต.พบพระ จ.ตาก พบ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก แลกเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการกองทุน กปท. และ LTC

 (วันที่ 27 เมษายน 2566 ) ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทาง การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) ดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน กปท. รวมถึงกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาปฐมภูมิเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง กปท. เป็นกำลังสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน