National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

เชิญชวน สมัครเป็นหน่วยรับดำเนินงานงบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

เชิญชวน องค์กรชุมชน หรือองค์กรเอกชน ภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร สมัครเป็นหน่วยรับดำเนินงานงบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1)กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสตรีข้ามเพศ (MSM/TG)

2)กลุ่มพนักงานหญิงบริการ/ชายบริการ (FSW/MSW)   

3)กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) 

 • ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 2 พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 สค.63
 • สปสช.เขต 2 จะจัดให้มีการประชุมคัดเลือกหน่วยรับดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 31 สค.63 ณ โรงแรมท็อปแลนด์  จังหวัดพิษณุโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-1703933 ในวันและเวลาราชการ

สแกนQR Code

 

 

เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร