National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

เอกสารบรรยาย

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เชิญชวนเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เชิญชวนเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ ภายใน 7 ส.ค.นี้  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน  9 ด้าน หรือองค์กรเครือข่ายประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ (1) ด้านเด็กหรือเยาวชน (2) สตรี (3) ผู้สูงอายุ (4) คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช (5) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น (6) ผู้ใช้แรงงาน (7) ชุมชนแออัด (8) เกษตรกร (9) ชนกลุ่มน้อย ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับและติดตามการให้บริการของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานบริการ การเข้าถึงสิทธิ และการเข้ารับบริการของประชาชน
องค์กรเครือข่ายประชาชนที่สนใจขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 
1. มีที่ตั้งองค์กรและรายชื่อกรรมการขององค์กร
2. เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมในงานที่ขอขึ้นทะเบียน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันยื่นคำขอ     ขึ้นทะเบียน
3. มีรายงานผลการดำเนินงาน หรือเอกสาร หรือภาพถ่ายกิจกรรมในด้านที่ขอขึ้นทะเบียน
4.มีสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ หรือหลักฐานการเงินอื่นในทำนองเดียวกัน
 
ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ตามไฟล์แนบ และยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ส่งมาที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก เลขที่ 83 ถนนบรมไตรโลก- นารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกรฎาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
 ทั้งนี้ สำนักงานจะประกาศรายชื่องค์กรเอกชนที่รับขึ้นทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทางเวบไซต์ www.nhso.go.th/phitsanulok กรณีองค์กรเอกชนหรือบุคคลใดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน ให้มีสิทธิยื่นหนังสือคัดค้านต่อสำนักงานฯ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศขึ้นทะเบียน หรือภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 จากนั้นจะจัดประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมฯ ระดับเขต วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-751-2470, 055-245-111 ต่อ 5154.
 
ดาวโหลด เอกสารประกอบการสมัคร ด้านล่าง

ไฟล์ดาวน์โหลด