National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก ได้จัดทำแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน พระสงฆ์ ตามประเด็นที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 

 

(1) ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (สิทธิประโยชน์)
(2) มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
(3) การบริหารจัดการของสปสช.
(4) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(5) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ / การดูและระยะยาวด้าน สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง           
(6)  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
(7) การมีส่วนร่วมของประชาชน
(8) การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ
 
ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบแบบสอบถามได้ตามลิ้งค์
หรือ QR CODE ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นี้