National Health Security Office (NHSO) District 2, Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ สัดส่วน อปท. ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัด

ด้วยกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จะครบวาระในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้มีการคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก จึงเปิดรับแจ้งความประสงค์เพื่อคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ในสัดส่วนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัด โดยแจ้งความประสงค์มายัง สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2562 โทร. 055-245111 ผู้รับผิดชอบ นายมนลัด ภัทรเศรษฐเศรณี 090-1975167, นางสาวกาญจนา อุปถัมภ์ 089-2797669

 

สำหรับการประชุมคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการฯ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัด จะจัดขึ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

- จังหวัดพิษณุโลก   วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมท็อปแลนด์

- จังหวัดสุโขทัย        วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์

- จังหวัดอุตรดิตถ์     วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมสีหราช

- จังหวัดตาก            วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมเวียงตาก

- จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมโฆษิตฮิลล์