เอกสารประกอบการประชุม สรุปงานตรวจสอบเวชระเบียน ปี2561 ... 24/07/2018
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี ๒๕๖๑ ... 02/07/2018
(25 กค 61) ลงทะเบียนการประชุมผลตรวจคุณภาพเวชระเบียน ปี 2561 ... 02/07/2018
(19 กค 61) ลงทะเบียนการประชุมผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ... 02/07/2018
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงานกองทุนฯ ... 28/06/2018
(ตาก) ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพ LTC ... 11/06/2018
(เพชรบูรณ์) ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพ LTC ... 11/06/2018
(พิษณุโลก/สุโขทัย/อุตรดิตถ์) ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพ LTC ... 11/06/2018
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพสุขภาพ แก่พระสงฆ์ ... 08/06/2018
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภ ... 08/06/2018
ประชุมชี้แจงโปรแกรมการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ... 07/06/2018
ประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกชดเชยยาวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพ ... 05/06/2018
ประชุมเครือข่ายบริการ ฟื้นฟูเขต 2 วันที่ 18 มิย.61 ... 22/05/2018
ประชุมตรวจประเมินตนเองในระบบโปรแกรมฯ ... 03/05/2018
ประชุม รพ.สต. เพื่อให้บริการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ... 02/04/2018
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและบัญชีกองทุนสุขภาพตำบล, กองทุน LTC, และการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของอปท ... 26/03/2018
27 มีค. 61 อบรมทีมพี่เลี้ยงจังหวัดในบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุขสำหรับผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง ... 21/03/2018
ประชุมชี้แจงแนวทางLTCพื้นที่ ปี2559-2561 จ.อุตรดิตถ์ ... 13/03/2018
ประชุมโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรว ... 12/03/2018
การประชุม สร้างความเข้าใจระบบการจัดสรรและเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ หมวดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ ... 09/03/2018
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน