การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ ... 06/02/2018
การประชุมการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเรือนจำ 2561 ... 01/02/2018
13กพ.61(ตากตะวันตก) ประชุมส่งเสริมการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... 25/01/2018
14กพ.61(ตากตะวันออก) ประชุมส่งเสริมการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... 25/01/2018
การประชุมชี้แจงการสนับสนุนการดำเนินงานเอดส์ ปีงบประมาณ 2561 ... 23/01/2018
การประชุมนำเสนอแนวทางและแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการเข้าถึงระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชชุมชน ระหว่างเครือข่ายในเขต 2 ... 10/01/2018
ลงทะเบียนประชุมตรวจประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ... 09/01/2018
เพชรบูรณ์ การใช้งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านSmart Card และ ส่งมอบเครื่องอ่านSmart Cardให้ ... 04/01/2018
ตาก การใช้งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านSmart Card และ ส่งมอบเครื่องอ่านSmart Cardให้กับหน่ ... 04/01/2018
อุตรดิตถ์ การใช้งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านSmart Card และ ส่งมอบเครื่องอ่านSmart Cardให้ ... 04/01/2018
สุโขทัย การใช้งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านSmart Card และ ส่งมอบเครื่องอ่านSmart Cardให้กั ... 04/01/2018
พิษณุโลก การใช้งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านSmart Card และ ส่งมอบเครื่องอ่านSmart Cardให้ก ... 04/01/2018
27ธค สุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ... 12/12/2017
ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี ๒๕๖๑ และการประชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามสถานการณ์ U ... 01/12/2017
ลงทะเบียน ประชุมผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ปี 2561 ... 27/11/2017
อุตรดิตถ์ ลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ... 13/11/2017
ตาก ลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ... 13/11/2017
เพชรบูรณ์ ลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ... 13/11/2017
พิษณุโลก ลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ... 13/11/2017
สุโขทัย ลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ... 13/11/2017
 
หน้า 1 | 2 | 3 |
 
กลับ ขึ้นบน