ประชุมเครือข่ายบริการ ฟื้นฟูเขต 2 วันที่ 19 มิย.61 ... 22/05/2018
ประชุมตรวจประเมินตนเองในระบบโปรแกรมฯ ... 03/05/2018
ประชุม รพ.สต. เพื่อให้บริการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ... 02/04/2018
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและบัญชีกองทุนสุขภาพตำบล, กองทุน LTC, และการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของอปท ... 26/03/2018
27 มีค. 61 อบรมทีมพี่เลี้ยงจังหวัดในบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุขสำหรับผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง ... 21/03/2018
ประชุมชี้แจงแนวทางLTCพื้นที่ ปี2559-2561 จ.อุตรดิตถ์ ... 13/03/2018
ประชุมโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรว ... 12/03/2018
การประชุม สร้างความเข้าใจระบบการจัดสรรและเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ หมวดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ ... 09/03/2018
ลงทะเบียนประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ปี 2561 ... 05/03/2018
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ... 02/03/2018
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ... 02/03/2018
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ ... 06/02/2018
การประชุมการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเรือนจำ 2561 ... 01/02/2018
13กพ.61(ตากตะวันตก) ประชุมส่งเสริมการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... 25/01/2018
14กพ.61(ตากตะวันออก) ประชุมส่งเสริมการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... 25/01/2018
การประชุมชี้แจงการสนับสนุนการดำเนินงานเอดส์ ปีงบประมาณ 2561 ... 23/01/2018
การประชุมนำเสนอแนวทางและแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการเข้าถึงระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชชุมชน ระหว่างเครือข่ายในเขต 2 ... 10/01/2018
ลงทะเบียนประชุมตรวจประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ... 09/01/2018
เพชรบูรณ์ การใช้งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านSmart Card และ ส่งมอบเครื่องอ่านSmart Cardให้ ... 04/01/2018
ตาก การใช้งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านSmart Card และ ส่งมอบเครื่องอ่านSmart Cardให้กับหน่ ... 04/01/2018
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน