อปสข.เขต 2 พิษณุโลก เคาะงบกองทุนบัตรทอง ปี 61 พัฒนาคุณภาพบริการ เน้นเด็กพัฒนาการล่าช้า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้าถึงบริการ พร้อมกำชับสร้างความมั่นใจให้ อปท.ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก หรือ อปสข. ครั้งที่ 4/2560 โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา และ พลตำรวจโทวสันต์ วัสสานนท์ ประธาน อปสข. เขต 2 พิษณุโลก ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับทราบกรอบการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 และอนุมัติแนวทางการจัดสรรงบประมาณระดับเขต ดังนี้

1. แนวทางการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี 2561 วงเงิน 56 ล้านบาท ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำที่จัดบริการมีคุณภาพและผลงานเกินเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และจัดบริการสาธารณสุขตอบสนองปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก ซึ่งมีคณะทำงานพิจารณาร่วมกันในการกำหนดปัญหาสุขภาพที่สำคัญเร่งด่วนในการแก้ปัญหาปี 2561 เช่น เด็กพัฒนาการล่าช้า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดการพื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยวัณโรคที่รับการรักษาไม่หายขาด

2.หลักเกณฑ์การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2561 วงเงิน 72 ล้านบาท โดยปีนี้รัฐบาลจัดสรรงบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอีก 10 ล้านบาท เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เน้นการจัดสรรงบตามคุณภาพผลงานบริการ ตัวชี้วัดเขต 21 รายการ ไม่น้อยกว่า 60% โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เน้นกำชับตัวชี้วัดด้านผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตได้ดี เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่เขต มีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นและขาดนัดรับบริการต่อเนื่อง เป็นสาเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นตามมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 – 2560 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมโครงการ จำนวน 290 แห่ง จากทั้งหมด 465 แห่ง คิดเป็น 63% ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 2 ปี จำนวน 9,000 กว่าราย ผลการดำเนินงานปี 2559 อปท.ได้อนุมัติและโอนเงินสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุแล้ว ร้อยละ 84 ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น 347 ราย จาก 4,613 ราย และปี 2560 อปท.ได้อนุมัติและโอนเงินสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุแล้ว ร้อยละ 27 ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น 108 ราย จาก 3,999 ราย อย่างไรก็ตาม ยังมี อปท.บางแห่ง ยังไม่มั่นใจแนวทางการใช้งบประมาณ ทำให้ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติและโอนเงินสนับสนุนหลายแห่ง พลตำรวจโทวสันต์ วัสสานนท์ ประธาน อปสข. เขต 2 พิษณุโลก จึงกำชับให้ สำนักงานฯ เร่งสื่อสารสร้างความมั่นใจแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ อปท.มากขึ้นด้วย

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน