เครือข่ายสื่อมวลชนจ.ตาก จับมือ สปสช. หน่วยบริการ ให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจำตาก ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง


เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ที่เรือนจำกลางตาก อ.เมือง จ.ตาก ชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก จัดการอบรมโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก เป็นงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานแก่ผู้ต้องขังชายและหญิง จำนวน 100 คน โดยมี นายวิรัตน์ แดงเถิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางตาก เป็นประธานเปิดงาน เปิดเผยว่า เรือนจำกลางเป็นสถานที่หนึ่งที่ประสบปัญหาผู้ต้องขังมีจำนวนสูงขึ้นต่อเนื่อง ปัจจุบันจำนวนผู้ต้องขัง 1,100 คน แบ่งเป็นชาย 1,000 คน และหญิง 100 คน เจ็บป่วยและมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน รวมกว่า 100 คน เนื่องจากสภาวะความเครียดประกอบกับสภาพแวดล้อมเป็นข้อจำกัด ที่ผ่านมาการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำส่วนใหญ่เน้นการคัดกรองและรักษาโรค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการจัดบริการสาธารณสุข การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่าให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังที่ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้และการออกกำลังกายน้อยกว่าผู้อยู่ในสังคมทั่วไป

นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตากและประธานชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กล่าวว่า ชมรมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจังหวัดตาก เห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจของผู้มีปัจจัยเสี่ยงในเรือนจำกลาง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สปสช. ที่เน้นการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งผู้ต้องขังถือเป็นกลุ่มเปราะบางด้วย ชมรมนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขต 2 พิษณุโลก โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และเมื่อพ้นโทษออกไปแล้งมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ซึ่งภายหลังการอบรมครั้งนี้จะมีการติดตามผลการตรวจสุขภาพต่อไปด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมให้ความรู้การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เบาหวาน ความดันแก้ไขได้” การผ่อนคลายความเครียดโดยการฝึกทำสมาธิ ฝึกจิต โยคะ วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน