ชง 3 ประเด็นปัญหา “แม่ตายลูกตาย-พัฒนาการเด็ก-เบาหวานความดัน” เป็นวาระเขต 2 พิษณุโลก เร่งแก้ปี 59


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สปสช.เขต 2 พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การบริหารกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 2 พิษณุโลก เพื่อพิจารณาปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับเขต ตลอดจนข้อเสนอต่อการดำเนินงาน และร่างเกณฑ์การบริหารงบกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต โดยมี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การบริหารกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 2 พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม

นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การดำเนินงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปีงบประมาณ 2559 มีการตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อประสานการทำงานร่วมกันทั้งระดับชาติและระดับเขตพื้นที่ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ทำหน้าที่ในบทบาทต่างกันระหว่าง สธ. และ สปสช. ในการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยยึดเป้าหมายที่ประชาชนได้ประโยชน์เป็นหลัก ส่วนกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งในงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของประชาชนกลุ่มวัย ซึ่งผู้ทำงานในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ต่างมีทรัพยากรหลากหลายแหล่ง งบประมาณของกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเพียงทรัพยากรแหล่งหนึ่งในพื้นที่ ยังมีทรัพยากรอีกหลายหน่วยงาน จึงขอให้ยึดวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินและความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนเป็นที่ตั้ง ส่วนการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับเขต ท่ามกลางปัญหาสุขภาพที่มีมากขณะที่ทรัพยากรมีจำกัดนั้น ให้พิจารณาลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อวางแนวทางสนับสนุนป้องกันต่อไป

สำหรับมติในการประชุมของคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การบริหารกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 2 พิษณุโลก เห็นควรให้มีประเด็นร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานรัฐ  ปี 2559 ใน 3 ประเด็นปัญหา ได้แก่ ปัญหาแม่และเด็กเสียชีวิต พัฒนาการเด็ก และเบาหวานความดันโลหิตสูง โดยข้อเสนอในการบริหารกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากคณะทำงานชุดนี้ จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก เพื่อพิจารณาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการสนับสนุนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับหน่วยบริการในพื้นที่ได้ไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559

  

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน