สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 2 พิษณุโลก
118 อาคารไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้นที่ 4 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5524-5111 (7 คู่สาย) โทรสาร 0-5524-7111
เว็บไซต์ : www.nhso.go.th/phitsanulok

             รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

             นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ (ผู้อำนวยการสำนัก)  Email: poovanon.e@nhso.go.th

 

ผู้บริหาร
นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ (ผู้อำนวยการสำนัก), เบอร์ภายใน: 5171 , Email: poovanon.e@nhso.go.th
ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล (รองผู้อำนวยการสำนัก), เบอร์ภายใน: 5153 , Email: santi.s@nhso.go.th
พญ.สุนี จิรสมิทธา (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก), Email: sunee.j@nhso.go.th
นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก), เบอร์ภายใน: 5157 , Email: kanit.s@nhso.go.th
 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของภาคี
นางสาวกาญจนา แสงรัตน์ (กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น), เบอร์ภายใน: 5156 , Email : kanjana.sa@nhso.go.th
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
นายโอฬาร  รัศมี (งานขึ้นทะเบียน งานกำกับ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ งานพัฒนาบริการปฐมภูมิงาน), เบอร์ภายใน: 5163, Email: olarn.r@nhso.go.th
 
กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี
(งานบริหารกองทุนภาพรวมระดับเขตงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อมงบทันตกรรมกองทุนไตการประสานงานสาขาจังหวัด/การเงินการคลัง), เบอร์ภายใน: 5177
, Email: pratin.e@nhso.go.th
นางอัญชลี ฟ้าอำนวยผล (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค), เบอร์ภายใน: 5173, Email: aunchalee.f@nhso.go.th
นางเปรมฤดี รักพันธุ์ (กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์), เบอร์ภายใน: 5160, Email: preamruedee.r@nhso.go.th
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสุรีย์ ชมพูพันธ์, เบอร์ภายใน: 5164, Email: suree.cho@nhso.go.th
 
กลุ่มงานนโยบายภาพรวม
นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์ (งานบริหารงบกองทุนเหมาจ่ายรายหัวรัฐนอกสังกัด), เบอร์ภายใน: 5179, Email: wuttichai.p@nhso.go.th
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและตรวจสอบ
นางนพวรรณ ไพบูลย์ (งานโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง), เบอร์ภายใน: 5172, Email: nopavan.p@nhso.go.th
นางกษมา ทองแบบ (กองทุนยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน), เบอร์ภายใน: 5178, Email: kasama.t@nhso.go.th
 
งานพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
นายสุทธิศักดิ์ เปรมเกิด, เบอร์ภายใน: 5174, Email: Suthisak.p@nhso.go.th
 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของภาคีและประชาสัมพันธ์
นายจินตศักดิ์ อู่ไทย (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กองทุนแพทย์แผนไทย งานคุ้มครองสิทธิ์ ม.18(4)), เบอร์ภายใน: 5158, Email: Jintasak.o@nhso.go.th
 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นางสาวธัญจนพร สุกสด (งานประชาสัมพันธ์ งานคุ้มครองสิทธิ งานจัดการเรื่องร้องเรียน งานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน), เบอร์ภายใน: 5154, Email: thanjanaporn.s@nhso.go.th
 
กลุ่มงานตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
นางชนนาถ อุทัยฉาย, เบอร์ภายใน: 5161, Email: Chonnanart.u@nhso.go.th
 
กลุ่มงาน National Clearing House
นายอนวัช สุจรี, เบอร์ภายใน: 5170, Email: anawat.s@nhso.go.th
 
กลุ่มงานบริหารและสนับสนุน
นางสาวมณีรัตน์ เอี่ยมเย็น (การเงิน), เบอร์ภายใน: 5166, Email: maneerat.i@nhso.go.th
นางสาวกาญจนา อุปถัมภ์ (งานบัญชี), เบอร์ภายใน: 5165, Email: kanjana.o@nhso.go.th
นายวิทวัส ศรีจันทร์โต (พนักงานขับรถ), Email: -
นายสุริยา ขำปลอด (งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานยานพาหนะ), เบอร์ภายใน: 5162, Email: suriya.k@nhso.go.th
นางสาวนิธินันท์ เหมกมลพันธ์ (งานธุรการ), เบอร์ภายใน: 5170, Email: nithinan.h@nhso.go.th
นางสาวทัศนีย์ จันเมือง (งานธุรการ), เบอร์ภายใน: 0, Email: tassanee.j@nhso.go.th
นายชัยวัฒน์ เตมีย์เจริญถาวร (งานสารสนเทศ), เบอร์ภายใน: 0, Email: chaiwat.t@nhso.go.th

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน